Kinnitatud kooli direktori käskkirjaga nr. 07
24.10.2018 ja Lisa 1 01.11.2019 ja Lisa 2 09.01.22 (muudatus punktis 8.2).

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

ÜLDSÄTTED
Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool on täienduskoolituse asutus  traditsioonilise ja täiendava meditsiini valdkonnas. Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli õppekorralduseeskirjast.

1 PÕLISTARKUSTE JA RAHVARAVI KOOLI TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED
1.1 Täiendusõppe kursuste läbiviimise korras sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.
1.2 Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
1.3 Täienduskoolituse eesmärk on pakkuda huviõpet; teadmiste ja oskuste täiendamise võimalust ning ümberõpet lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
1.4 Täienduskoolituse korraldamisel ja õppekavade koostamisel lähtutakse täienduskoolituse õppekorralduse nõuetest.
1.5 Täienduskoolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on sätestatud kursuse eesmärk, maht, õppesisu, õpiväljundid, väljastatavad dokumendid, koolitajad jne
1.6 Täienduskoolituse kursused toimuvad aastaringselt, koolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.7 Täienduskoolituse sihtrühmaks on traditsioonilise ja täiendava meditsiini valdkonna koolitusest huvitatud inimesed.

2 KURSUSELE REGISTREERUMINE JA KOMPLEKTEERIMINE
2.1 Kursustele võivad registreeruda kõik valdkonnast ja koolitusteemadest huvitatud õppijad, kui sisseastumistingimuste juurde pole märgitud teisiti.
2.2 Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda https://goo.gl/forms/AP722l7OU4SwpUky1 või saada e-mail tarkustekool@gmail.com või telefoni teel 56600295. Kinnitus kursusel osalemise/mitte osalemise kohta saadetakse soovijatele e-posti aadressile.
2.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuse kohta koolituse projektijuhilt;
2.4 Kursus komplekteeritakse esitatud avalduse alusel arvestades õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (eelteadmised ja oskused);
2.5 Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri;

3 KURSUSTEL ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUTUSED
3.1 Õppijal on õigus:
3.1.1 saada heal tasemel õpet oma valitud koolitusel;
3.1.2 saada teavet koolituskorralduse kohta;
3.1.3 saada õppematerjale õppe läbimiseks, kui koolituse eeltingimustes pole sätestatud teisti;
3.1.4 kasutada kooli töövahendeid selleks ettenähtud ajal;
3.1.5 saada kursuse läbimist tõendav dokument.

3.2 Õppijal on kohustus:
3.2.1 osaleda kursustel vastavalt õppekorraldusele ja tunniplaanile ja läbida vähemalt 80% kursuse õppe mahust kui õppekavas ei ole määratud teisiti.
3.2.2 täita kursuse õppekavast tulenevad nõuded koolituse läbimiseks;
3.2.3 kinnitada õppetööst osavõttu oma allkirjaga registreerimislehel;
3.2.4 hoida puhtust koolis ja kooli territooriumil, järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
3.2.5 täita ohutustehnika ja töökaitse nõudeid, kasutada heaperemehelikult kooli materjale, hoida kooli vara;
3.2.6 tasuda kursuse õppemaks.

4 KURSUSTE PRAKTILISE TÖÖ JA PRAKTIKA KORRALDUS
4.1 Praktika ja õppekeskkonnas toimuva praktilise töö asukoht, maht ja korraldus on määratud kursuse õppekavas.

5 KURSUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD
5.1 Kursuse lõpetamise tingimused on määratud kursuse õppekavas.
5.2 Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi.
5.2.1 tunnistus täiendusõppe läbimise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse hindamine ja õppija need saavutas.
5.2.2 tõend täiendusõppel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus õpiväljundite saavutatuse hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud.

5.3 Õppija kustutatakse kursuse nimekirjast järgmistel põhjustel:
5.3.1 seoses kursuse õppekava täitmisega täies mahus;
5.3.2 õppetöös mitteosalemise tõttu ja/või õppe lõpukuupäeva möödumisel;
5.3.3 õppetasu tähtajaks tasumata jätmisel;
5.3.4 õppija omal soovil.

6 KURSUSTELE REGISTREERIMINE, ÕPPETASU MAKSMINE JA SELLE TAGASTAMINE
6.1 Täienduskoolitused on tasulised, kui kirjas pole teisiti.
6.2 Kursustel osalejate arv on piiratud kohtade arvuga.
6.3 Registreerides kursusele olete võtnud omale maksekohustuse. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.
6.4 Õppemaksu tasub osaleja vastavalt kursuse maksumusele. Koos kursusele registreerimise kinnitusega saadame vastava arve koos tasumiseks vajalike rekvisiitidega kahe tööpäeva jooksul.
6.5 Arve edastatakse osaleja poolt antud e-posti aadressile ja kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale.
6.6 Kursustele kehtestatud soodushinnad ja pikematel koolitustel mitmes osas tasumisvõimalused on nähtavad koolituse info juures.
6.7 Õppija garanteerib omale koha koolitusel, kui kursuse ettemaks ja/või lühemate koolituste puhul kogu koolituse tasu (vastav info on nähtav koolituse juures) laekub õigeagselt kooli arveldusarvele.
6.8 Kui kursusele on olnud eelnevalt ettemaks, siis arve teine osa väljastatakse üks kuni kolm nädalat enne koolituse toimumist.
6.9 Ettemaks arvestatakse maha teisest osamaksest või pikemate koolituse puhul viimase mooduli maksest.
6.10 Kogu õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks.
6.11 Kursus toimub kui kursusele on registreerinud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
6.12 Kursusest loobumisest tuleb kirjalikult anda teada e-maili teel (tarkustekool@gmail.com) vähemalt 15 päeva enne kursuse algust.
6.13 Registreerides kursusele vähem kui 15 päeva enne kursuse algust, kehtivad samad tingimused – õppemaks kuulub tasumisele ja loobumisel kogu summat ei tagastata.
6.14 Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 15 päeva või rohkem enne koolituse algust.
6.15 Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 14 -7 päeva enne koolituse algust.
6.16 Õppemaksu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 7 või vähem päeva enne koolituse algust, koolituse toimumise päeval või jääb koolitusele tulemata.
6.17 Kui õpilane on registreerinud koolitusele, talle on väljastatud arve ja saadetud meeldetuletuskiri, ning õpilane ei tasu koolituse eest ega teata ka koolitusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul kehtivad samamoodi ülalnimetatud punktid, ehk siis arve jääb üles ning kuulub tasumisele. Arve kustutakse vaid juhul kui osaleja täidab eelpool kirjeldatud anulleerimistingimusi.
6.18 Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses.
6.19 Juhul, kui õppegrupp on täitunud, lisame soovija koolituse ootenimekirja. Koha vabanemise korral teavitame õppijat esimesel võimalusel.
6.20 Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.

REGISTREERUMISEGA KINNITAD, ET OLED TUTVUNUD REGISTREERUMISTINGIMUSTEGA JA NÕUSTUD:
–  saama teavet Põlistarkuste ja Rahvaravi kooli kursuste ja loengute kohta;
–  oma isikuandmete lülitamisega kooli infolisti;
–  andma oma isikuandmeid läbitud kursuste tunnistuste/tõendite saamiseks;
–  oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi edastamisega Eesti Töötukassale juhul kui olen Eesti Töötukassa klient.

7 TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE.
7.1 Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele .
7.2 Teatud täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on vastav kutseõppekava ja koolituste eesmärk on kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamine.

7.3 Täienduskoolituse õppekavas tuuakse välja:
7.3.1 õppekava nimetus (pealkiri);
7.3.2 õppekavarühm;
7.3.3 õppekava kogumaht ja struktuur;
7.3.4 kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
7.3.5 sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7.3.6 õppe eesmärk;
7.3.7 õpiväljundid;
7.3.8 õppe sisu (teemad ja alateemad);
7.3.9 olemasolul õppematerjalide loend;
7.3.10 nõuded õppe lõpetamiseks;
7.3.11 koolitaja õpi- või töökogemuse kirjeldus;
7.3.12 õppekava säilitatakse koolis viis aastat;
7.3.13 kõik koolitused toimuvad Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli koolitusruumides aadressil Weizenbergi 20/1, Tallinnas, juhul kui koolituse juurde pole märgitud teisiti.
7.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

8 Täiskasvanute koolitajate ja õpikeskkonna kvaliteedi tagamine
8.1 Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab täienduskoolitusasutuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.
8.2 Kooli koolitajad omavad õpetatavas aines erialast kvalifikatsiooni (vastavasisuline haridus) ja/või vähemalt 5-aastast kogemust oma erialal ning vähemalt 5-aastast koolitamise kogemust.
8.3 Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed erialased seadmed ja vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud vajaliku kaasaegse inventariga.
8.4 Kool hindab kõrgelt ja panustab personaalsesse teenindusse koolituse korraldamisel.
8.5 Koolituse projektijuhid on koolitusel alati kohal, registreerivad osalejad ja pakuvad igakülgset abi osalejatele ja koolitajale.
8.6 Koolituse projektijuhid aitavad jälgida koolituse päevakava ja pakuvad pausidel taimeteed ja kerget suupistet.
8.7 Enne koolituse toimumise algust saadetakse koolitusel osalejale e-mailile meeldetuletus toimumise kohta ja täpne info: parkimisvõimalustega, toitlustusvõimalustega, vajalikud kaasavõetavad vahendid, vajalik riietus koolitusel jmt.

9 TÄIENDUSKOOLITUSE TAGASISIDE KOGUMISE KORD
9.1 Koolituse kestel koguvad koolituse projektijuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
9.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse õppe sisu, koolituse eesmärgi täitmise, koolitajate ja korralduse kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool © 2018 Copyright