Doula – pere- ja sünnitoetaja õppeprogramm

Doula õppesse registreerimine on alanud. Registreerida saab läbi vormi, mis on leitav SIIT.

*****

Uus doulade - pere- ja sünnitoetajate õppeprogramm alustab juba sügisel 2023.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koolistusel osalemiseks on vaja lisaks registreerimisvormi täitmisele saata motivatsioonikiri (üks lehekülg) kooli e-mailile tarkustekool@gmail.com. Toimub ka vestlus, mis lepitakse kokku õppekava hoidja ja kandideerija vahel individuaalselt.

LÕPETAJATE OODATAV TEGEVUSVALDKOND

Sõna "doula" tuleb iidsest Kreekast, viitab naisele, kes on teenimises; on koolitatud ja kogemustega professionaal, kes pakub füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge naisele raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.

Doula- pere- ja sünnitoetaja tunnistusega lõpetanu on oodatud asuma tööle perede ja üksikisikutega, kes  lõpetanu poole pöörduvad toetuse saamiseks. Lõpetaja on oodatud tegema kõrgetasemelist koostööd  Eesti sünnitusmajade ning kodusünnituse ämmaemandatega, toetamaks perede emotsionaalset ja  füüsilist heaolu.  

Peale õpingute läbimist on lõpetajal valmidus korraldada ning läbi viia grupitunde ning erakohtumisi  avatud tööturul erialaga seotud ettevõtetes või ettevõtjana.  

Peale õpingute läbimist võib lõpetaja jätkata ka ainult rasedusaegse, sünnituse või sünnitusjärgse  toetajana.  

Õppekava läbinutele kindlustatakse vajalik järjepidev toetus ning enesetäiendamisega seotud oluline  informatsioon.  

ÕPPEVORM: tsükliõpe, keskmiselt 2 nädalavahetust kuus, õpe algab 9.september 2023.

ÕPPEKEEL: eesti keel

ÕPPE KESTVUS: 1 aasta

ÕPPE MAHT: 516 tundi, sh 220 tundi iseseisvat tööd ja praktikat.

Auditoorne töö moodustab 57% õppe kogumahust.

ÕPPEKAVARÜHM: Täiskasvanute koolitus. Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm. Heaolu õppesuund

DOULA ÕPPEPROGRAMM õ/a 2023-2024

TUNNIPLAAN 2023/2024 on kättesaadav alates juuni 2023. 

ÕPPE SISU:
I osa:
Sissejuhatus (perinataaltervis, viljatus, doulad maailmas).

II osa: Rasedus (raseduse füsioloogia, loote areng, rasedusaegne toitumine ja liikumine, farmakoloogia, suhtlemispsühholoogia, nõustamispsühholoogia, rasedusaegna peredünaamika, raseduskriis, seansi läbiviimine, doula toetuse raseduse ajal, rasedate jooga/võimlemine).

III osa: Sünnitus (sünnituse füsioloogia, seadusandlus, peredünaamika).

IV osa: Sünnitusjärgne aeg (sünnitusjärgne jälgimine, vastsündinu iga ja kohanemine, platsenta, imetamisnõustamine, doula eneseareng ja oskused sünnitusjärgsel ajal, peredünaamika, ema-beebi jooga/võimlemine).

KOOLITAJAD: Ingrid Kaoküla, Karita Mikko, Elina Piirimäe, Ülle Lember, Inge Bachaus, Riinu Verlin

ÕPPEKAVA ALUSED JA PRAKTIKA KORRALDUS

Õppekava on loodud kooskõlas Dona International õppekava sisuga, võttes arvesse Eestis kehtivat  ämmaemandushoolduse filosoofiat ja mudelit ning Eesti sünnitoetajatele kehtivat eetikakoodeksit.  

Õppekava õppemeetoditeks on teoreetiline ja praktiline õpe, aktiivne loeng, praktilised harjutused,  juhtumite arutluses osalemine, rühmatööd, ülesannete lahendamine, diskussioon, analüüs, seminar,  meeskonnatöö. Praktika algab peale sissejuhatav osa läbimist ning kestab õpingutega samaaegselt läbi  terve õppeaasta. Õppeaasta alguses antakse juhised aastase praktika ülesehitamiseks, mille käigus  toimub õppejõudude järjepidev toetus ning õppija isiklik areng. Koolipoolsed juhendajad analüüsivad  õpilase praktika eesmärkide täitmist ja töökeskkonda õpilaskeskkonna osana koostöös üliõpilasega  praktika lõpuseminaril, mis toimub lõpetamise nädalalõpul. 

 

TOIMUMISE KOHT: Weizenbergi 20/1, Tallinn, viimane moodul väljasõiduga.

MAKSUMUS alates 3700€ +km, täpsemalt maksetingimuste ja -võimaluste kohta uuri siit.

Koolitusele registreerimise link asub SIIN

ÕPPEKAVA EESMÄRK: Tagada rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetne haridus töötamiseks noorte perekondadega, toetades neid raseduse, sünnituse ja sünnijärgsel perioodil ning võimaldada õpilasel omandada vajalikud kompetentsid.

LÕPETAMISE TINGIMUSED:  Tunnistuse saamise eeldus on :
* Õppekava täielik läbimine, sh 80% koolitustel osalemine. Kohalkäimist arvestatakse ainepõhiselt. Kohustuslik on osaleda aktiivõppe ainetes, kus õppimine käib läbi kogemuse.
* Praktika täielik läbimine.
* Arvestuste, testide ja eksamite sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 51% õigeid vastuseid).
* Lõpetamise nädalavahetusel osalemine, kus toimub lõputöö  ning lõputöö läbimine (mitteeristav hindamine, nõutav positiivne tulemus).
Tõend väljastatakse kõigile õpilastele, kes osalevad koolitusel, aga ei ole sooritanud eksamit positiivsele hindele või pole sooritanud lõputööd osaletud tundide mahu kohta.
Lõpetamisel kontrollitakse, et koolituse eest oleks täies mahus tasutud.

LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT: Kooli lõputunnistus, SIETi (Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing) laktatsioonikonsultantide tunnistus

PÄÄS TÖÖTURULE:

Õppekava lõpetanu alustab tööd ettevõtjana või asudes tööle erialaga  seotud töökohas. Lõpetajal on võimalus liituda MTÜ Eesti Sünnitoetajate Ühendusega, panustades pere- ja sünnitoetajate teenuse kvaliteeti tõstmisesse Eestis. Imetamisnõustamise  diplomi omanik saab liituda Sünni ja  Imetamise Eesti Tugiühinguga (SIET) ning võimalusel asuda tööle SIETi  imetamisnõustajana.

ÕPIVÄLJUNDID 

Õppekava läbides õppija

  1. Omab süsteemset ülevaadet sünnitoetamise põhimõistetest, teoreetilistest teadmistest,  praktilistest oskustest ja eetilistest hoiakutest, suhtumaks sallivalt kliendi ja  kolleegide väärtushinnangutesse.  
  2. Oskab pakkuda protsessipõhist toetust lapseootel perele, sidudes eriala teooria,  praktika ja holistliku inimkäsitluse.  
  3. Oskab selgitada ning arutleda eesti keeles erialaga seonduvatest probleemidest ning  lähtuvalt probleemist osutada turvalist peretoetuse teenust.
  4. Tunneb ja arvestab oma töös erinevatest kultuuridest ja subkultuuridest pärinevate  inimeste tavade, tõekspidamiste ja hoiakutega. 
  5. Oskab oma erialases tegevuses rakendada õpetamis-, juhtimis- ja  ettevõtlusalaseid teadmisi.   
  6. Oskab kliendi ja ühiskonna huve kahjustamata koguda vajaminevat informatsiooni,  seda kriitiliselt ja loovalt analüüsida ning saadud tulemusi oma erialases tegevuses rakendada.

 

MUU INFO:

ÕPPEKESKKOND: Õppeklass on toolide ja pabertahvli ning dataprojektoriga
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: A4 formaadis konspekt, mis saadetakse õpilasele e-postile
ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Registreerimisvormi täitmine, keskhariduse omamine, motivatsioonikiri. Kool viib läbi vestluse, selgitamaks välja huvilise sobivust soovitud erialal õppima asumiseks.
KONTAKT JA ÜLDINFO:
Üldised küsimused: Kaia-Kaire Hunt, tel: 56 600 295, tarkustekool@gmail.com

Õppekava sisulised küsimused: Karita Mikko, tel: 53434989,  mikkokarita@gmail.com