DOULA –
PERE- JA SÜNNITOETAJA ÕPPEKAVA

Tallinn 2017

Õppeasutus

PÕLISTARKUSTE JA RAHVARAVI KOOL

Kooli majandustegevusteate number

169477

Õppekava nimetus

Doula – pere- ja sünnitoetaja

Õppekavarühm

Täiskasvanute koolitus. Teenindus. Isikuteenindus

Õppevorm

tsükliõpe, 2 nädalavahetust kuus

Õppe kestus

1 aasta (sügis 2017 – varasuvi 2018)

Õppe maht (h)

450

Iseseisva töö maht (h)

150

Õppekeel

eesti keel

Õppe alustamise tingimused

Registreerimisvorm, keskhariduse omamine (või selle lõpetamine enne õppeprogrammi lõppemist), tähtaegne õppemaksu (arvete) tasumine. Koolil on õigus läbi viia vestlus, selgitamaks välja huvilise sobivust soovitud erialal õppima asumiseks.

Õppekava eesmärk

Tagada rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetne haridus töötamiseks noorte perekondadega, toetades neid raseduse, sünnituse ja sünnijärgsel perioodil ning võimaldada õpilasel omandada vajalikud kompetentsid.

Õppekava õpiväljundid

1. Omab süsteemset ülevaadet sünnitoetamise põhimõistetest, teoreetilistest teadmistest, praktilistest oskustest ja eetilistest hoiakutest, suhtumaks sallivalt kliendi ja kolleegide väärtushinnangutesse.

2. Rakendab protsessipõhist abi lapseootel perele, sidudes kutseala teooria, praktika ja holistliku inimkä sitluse, ning omab valmisolekut iseseisvalt toetuse osutamiseks, kandmaks vastutust tööandjana või tö ö võtjana.

3. Oskab selgitada ning arutleda eesti keeles kutsealaga seonduvatest probleemidest ning lähtuvalt probleemist osutada turvalist peretoetuse teenust.

4. Tunneb ja arvestab oma töös erinevatest kultuuridest ja subkultuuridest pärinevate inimeste tavade, tõekspidamiste ja hoiakutega, osaledes aktiivselt kodanikuühiskonnas.

5. Oskab oma kutsealases tegevuses rakendada õpetamis-, juhtimis- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning omab valmidust elukestvaks ennastjuhtivaks õppimiseks ning kutsealaseks täiendamiseks.

6. Oskab kliendi ja ühiskonna huve kahjustamata koguda vajaminevat informatsiooni, seda kriitiliselt ja loovalt analüüsida ning saadud tulemusi oma kutsealases tegevuses rakendada.

Õppekava täitmise tingimused

Õppekava sisaldab: 4 moodulit (450h)

Sissejuhatus 14h Rasedus 192h
Sünnitus 112h Sünnitusjärgne aeg 132h

Iseseisva töö maht 150h

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

Aastane programm (koos kirjalike materjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmisega) alates 2500 eurot + km (tasumisega ühes osas).

Iga nädalavahetus eraldi tasudes programmis osalejale maksab 170 eurot + km (kokku toimub õppetöö 18 nädalavahetusel). Registreerides tuleb tasuda deposiitmakse 100 eurot + km, mis arvutatakse maha viimase õppemooduli tasust. Võimalikud muud kokkulepped.

Teatud õppeaineid on võimalik võtta ka programmi väliselt, sel juhul on hinnaks 190+km üks moodul.

Lõpetamise tingimused

80% koolitustel osalemine. Eksamite sooritamine positiivsele hindele. Lõpetamise nädalavahetusel osalemine ning lõputöö läbimine.

Lõpetamisel väljastatav dokument

Kooli lõputunnistus, UNICEF`i laktatsioonikonsultantide tunnistus

Pääs tööturule

Kooli lõpetanu saab liituda MTÜ Eesti Sünnitoetajate Ühendusega, saades nii kasu eelnevalt tehtud juurutustööga Eestis. Imetamisnõustamise diplomi omanik saab liituda Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühinguga (SIET) ning võimalusel asuda tööle projektipõhiselt SIETi imetamisnõustajana.

Õppe toimumise koht

Weizenbergi 20b, Tallinn, viimane moodul väljasõiduga

Lisainfo

Üldised küsimused: tarkustekool@gmail.com Õppekava sisulised küsimused: mikkokarita@gmail.com või telefonil 53434989

LÕPETAJATE OODATAV TEGEVUSVALDKOND

Sõna “doula” tuleb iidsest Kreekast, viitab naisele, kes on teenimises; on koolitatud ja kogemustega professionaal, kes pakub füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge naisele raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.

Doula- pere- ja sünnitoetaja diplom tagab vajaliku tunnustuse Eesti sünnitusmajade ja kodusünnituse ämmaemandate poolt, mille tulemusena on lõpetaja oodatud tegema kõrgetasemelist koostööd toetamaks perede emotsionaalset ja füüsilist heaolu.

Soovi korral võib lõpetaja spetsialiseeruda ka ainult rasedusaegse, sünnituse või sünnitusjärgse doula või ainult imetamisnõustaja teenuse pakkumisele.

Õppekava läbinutele kindlustatakse vajalik järjepidev toetus ning enesetäiendamisega seotud oluline informatsioon.

ÕPPEKAVA ALUSED JA PRAKTIKA KORRALDUS

Õppekava on loodud kooskõlas Dona International õppekava korraldusega, võttes arvesse Eesti praktikat ämmaemanduses ja vähemalt 10-aastase praktiseerimisajaga doulade kogemusi.

Praktika moodustab õppekavast olulise osa. Kogu õppekava toetub aktiivõppe meetodile, tuues sisse võimalikult palju elulisi läbielamisi ning praktilisi ülesandeid. Õppeaasta alguses antakse juhised aastase praktika ülesehitamiseks, mille käigus toimub õppejõudude järjepidev toetus ning õppija isiklik areng. Koolipoolsed juhendajad analüüsivad õpilase praktika eesmärkide täitmist ja töökeskkonda õpilaskeskkonna osana koostöös üliõpilasega praktika lõpuseminaril, mis toimub lõpetamise nädalalõpul.

ÕPPEKAVALE JA ÕPPETÖÖ KVALITEEDILE ESITATAVAD NÕUDED

1. Doula- pere-ja sünnitoetaja õppekaval õpetavad kogenud, vähemalt 5-aastase kutsealase töökogemusega ning arendustööl aktiivsed õppejõud.

2. Õppekava on kooskõlas kooli tegevussuundadega, mis tulevad kooli põhikirjast. Õppekava aitab kaasa erialasele tegevusele, vastavate organisatsioonide eesmärkide saavutamisele ning arvestab tööturu ja sihtgrupi vajadusi.

3. Õppeainete eesmärkide ja õpiväljundite alusel on võimalik hinnata õppekava lõpetaja teadmisi ja oskusi.

4. Õppekava nimetus ja sisu on omavahel kooskõlas. Kasutatavad õppemeetodid ja õppetöö läbiviimine, iseseisva töö ja praktika maht, toetavad õppekava eesmärkide saavutamist.

5. Õpiväljundid suunavad õpilasi omandama ja rakendama kaasaegseid tõenduspõhiseid töömeetodeid.

6. Hindamine toimub õpiväljundite saavutamise hindamise põhjal. Igal õppejõul on õigus hinnata oma ainet vastavalt õppeaine iseärasusele.

ÕPPEKAVA MOODULID JA AINED, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Mooduli nimetus: SISSEJUHATUS

Maht: 14 tundi

Eesmärk

Omandada algteadmised õppes osalemiseks ning praktika ülesehitusest lähtudes holistlikust inimkäsitlusest.

Õpiväljundid

1. Õpilane orienteerub õppekava teemades ning omab ülevaadet edasises arengus.
2. Õpilane mõistab erisusi toetades perekonda või üksikisikut pereplaneerimisel, raseduse- , sünnituse-, sünnitusjärgse perioodi puhul ning vastsündinu ja lapse arengu jälgimisel.

3. Õpilane omab alusteadmisi naise tervisest.

Mooduli hindamine : Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt

Õppeained

Õppeaine nimetus

Maht

Naise perinataaltervis

10

Eesmärk

Omandada teadmisi suguelundite anatoomiast, füsioloogiast ning sagedamini esinevatest haigustest ja seisunditest naise viljakas eas.

Õpiväljundid

Õppeaine läbimise järel teab õppija naise suguelundite anatoomiat, füsioloogiat ning sagedamini esinevaid haigusi ja seisundeid viljakas eas ning oskab naisele vajadusel soovitada erinevate spetsialistide poole pöördumist (naistearst, ämmaemand, perearst, toitumisnõustaja, täiendmeditsiini spetsialist jt.).

Õppeaine nimetus

Maht

Doulad maailmas

4

Eesmärk

Omandada teadmised ja oskused doula toetuse osutamiseks kogukonnas, arvestades üksikisiku ja perekonna vajadusi. Kinnistada valmisolek enesearenguks ning kutsealase sõnavara mõistmine.

Õpiväljundid

Õppeaine läbimise järel teab õppija rahvusvaheliselt tunnustatud erialaseid organisatsioone, tunneb teenuse paiknevust ja rolli tervishoiu süsteemis. Õpilane oskab rakendada vastavalt sihtgrupile teenuse põhimõtteid. Õpilane mõistab praktika toimumist õppetöö vältel ning teeb esimesed kinnistavad sammud selle realiseerimiseks.

Mooduli nimetus: RASEDUS

Maht: 192 tundi

Eesmärk

Kujundada valmisolek protsessipõhiseks doula teenuse osutamiseks koostöös teiste eriala spetsialistidega.

Õpiväljundid

1. Määratleb kliendi toetuse vajadused, probleemid, -riskid ja – tegevused, tuginedes tõenduspõhisusele ja eetikapõhimõtetele.
2. Rakendab kliendikeskset lähenemist oma teenuse osutamisel. 3.Tunneb kliendi protsessi raseduse ajal, oskab teda selleks ette valmistada ja protsessi ajal toetada.

4. Analüüsib doula erialaga seotud vastutuse piire ja hindab oma tegevust

Mooduli hindamine : Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt

Õppeained

Õppeaine nimetus

Maht

Raseduse füsioloogia ja jälgimine

50

Eesmärk

Omandada teadmised raseduse füsioloogiast ja terviseseisundi jälgimisest naise raseduse ajal

Õpiväljundid

Õppeaine läbimise järel on õppijal teoreetilised teadmised rasedustunnustest, füsioloogilistest ja emotsionaalsetest muutustest raseda kehas. Tunneb emadushoolduse mudeleid tervishoius. Teab sünnituse alguse tundemärke.

Oskab kasutada rasedusketast ja raseduskalendrit. Oskab orienteeruda ja teadlikult tegutseda erinevates rasedusaegsetes nõustamise situatsioonides.
Tekib arusaam raseduse jälgimisest ja võimalikust vajalikust toetusest raseduse ajal.

Õppeaine nimetus

Maht

Loote areng

16

Eesmärk

Omandada teadmised loote arengu etappidest, arengurikete tekke kriitilistest perioodidest, loote arengut mõjutavatest teguritest ja loote arengu teadlikust positiivse arendamise võimalustest

Õpiväljundid

Õppeaine läbimisel teab tulevane doula loote arengu etappe, seda mõjutavaid tegureid ja oskab suunata rasedat loote arengut soodustavate tegevuste juurde. Käsitletavad teemad:

 • –  Loote areng nädalate kaupa;
 • –  Loote arengut mõjutavad tegurid;
 • –  Arengurikked, nende kujunemise aeg ja põhjused;
 • –  Loote sünnieelne õppimine ja erinevad võimalused loote arendamiseks

Õppeaine nimetus

Maht

Rasedusaegne toitumine ja liikumine

12

Eesmärk

Omandada teadmised ja oskused, kuidas toetada rasedate/ imetavate emade optimaalset tervist tasakaalustatud toitumise ja sobiva liikumise kaudu.

Õpiväljundid

Aine läbimise järel on õppijal:
1. Arusaamine toitumise ja liikumise mõjust ema ja lapse tervisele; 2. Teadmised toitainete vajadusest, selle saavutamisest ning muutustest raseduse/imetamise ajal;
3. Teadmised mikrotoitainetest, nende saamise viisidest ning vajaduste erisustest raseduse ajal;

4. Arusaamine tasakaalustatud toitumisest ning oskus koostada vastavat toidusedelit,
5. Teadmised rasedale ohututest füüsilisest koormuse võimalustest ning oskused suunata rasedat liikuma.

Õppeaine nimetus

Maht

Rasedusega seotud farmakoloogia

12

Eesmärk

Omandada teadmised raseduse I, II ja II trimestri vaevuste ja nende leevendamise viiside kohta. Omandada oskus hinnata rasedusaegset eluviisi. Omandada oskus orienteeruda rasedusaegse farmakoloogia erinevates valdkondades (allopaatiline ja alternatiivne).

Õpiväljundid

Aine läbimise järel oskab õppija hinnata ja mõista rasedakaarti. Tunneb raseduse II ja III trimestril ilmnevaid vaevuseid ja nõuandeid. Kujundab väljaarusaamise rasedusaegse eluviisi toetamisest. Tunneb rasedusaegsete vaevuste ravivõimalusi homöopaatia abil, allopaatilise meditsiini kaudu ja ravimtaimedega.

Õppeaine nimetus

Maht

Suhtlemispsühholoogia

16

Eesmärk

Suhtlemispsühholoogia olemuse ja oskuste omandamine

Õpiväljundid

Aine läbides tunneb õppija suhtlemise alustalasid, -situatsioone ning tõkkeid praktilistes olukordades.
Teab erinevaid suhtlemistehnikaid, mõistab oma mõju suhtlemissituatsioonides.

Õppeaine nimetus

Maht

Nõustamispsühholoogia

20

Eesmärk

Nõustamisoskuste ja tehnikate omandamine ja praktiseerimine.

Õpiväljundid

Nõustamistehnikate ja -oskuste kasutamine, mõistab ohte ja turvalisuse loomise vajadust nõustamisolukorras. Mõistab erinevaid nõustamise olukordi ja analüüsib nõustamispsühholoogia toimimist läbi doula enda isiksuse. Oskab luua turvalisust nõustamisolukordades. Teadvustab ülekande ja vastuülekande toimet ning ilmnemist.

Õppeaine nimetus

Maht

Rasedusaegne peredünaamika

18

Eesmärk

Omandada teadmised pereelu arengufaasidest, muutustest tuumperekonnas ja laiendatud perekonnas, mehe ja naise vahelisest dünaamika muutustest.

Õpiväljundid

Aine läbides õppija tunneb pereelu arengufaase, ohte, kriise, muutuseid mehe ja naise elus lapse ootuse ajal.
Mõistab pereelu arengufaase ja kriise, oskab märgata ja normaliseerida kliendile muutuseid, aitab neid teadvustada. Oskab analüüsida ka enda pereelu arengufaasi. Oskab joonistada genogrammi.

Õppeaine nimetus

Maht

Raseduskriis

12

Eesmärk

Omandada teadmised raseduskriisi mõistest ja olukordadest, leinanõustamisest, kriisinõustamisest.

Õpiväljundid

Mõistab, millised on raseduskriisi olukorrad ja millisel juhul saab olla oma kliendile toeks ja millisel juhul kaasata raseduskriisi nõustaja. Oskab kasutada esmaseid kriisi- ja leina- nõustamise oskuseid.

Õppeaine nimetus

Maht

Seansi läbiviimine

16

Eesmärk

Omandada teadmised seansi läbiviimise erinevatest võimalustest doulana. Oskab luua turvalist ning toetavat keskkonda ning kasvatada klientuuri läbi usaldusväärse toetuse pakkumise.

Õpiväljundid

Aine läbimisel on õppijal arusaamine kliendi teekonnast ja oskused seda suunata. Tunneb seansi elemente ja töötab välja praktilise kogemuse kaudu enda tulevase töökeskkonna võimalused. Tunneb eetikakoodeksit. Oskab ennast hinnata toetajana ning teha järeldusi.

Õppeaine nimetus

Maht

Doula toetus raseduse ajal

16

Eesmärk

Omandada teadmised doula toetuse põhiolemusest ning teada selle rakendamise viise. Omandada oskus pakkuda perekonnale või üksikisikule füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.

Õpiväljundid

Aine läbides oskab õppija üles ehitada oma isikliku teenuse pakkumise viisi, võttes arvesse tunnustatud tavasid, eetikakoodeksit ning tervishoiusüsteemi. Oskab toetada peret või üksikisikut valmistudes koos sünnituseks, see hõlmab erinevate teemade käsitlust raseduse ajal, mis mõjutavad sünnituse kulgu; sünnitusplaani loomist ja analüüsi. Suudab pakkuda kliendile turvalist keskkonda ning usaldusväärset teenust.

Õppeaine nimetus

Maht

Rasedate jooga ja võimlemine

4

Eesmärk

Anda teoreetiline teadmine rasedate joogast ja võimlemisest ning omandada mõned põhilised praktilised harjutused, mida perega läbi viia.

Õpiväljundid

Teab jooga põhimõisteid ning selle läbiviimise alustalasid.
Tunneb erinevaid harjutusi, mis aitavad kaasa raseda kohanemisele muutuva kehaga.
Oskab juhendada harjutuste tegemist professionaalsel tasemel.

Mooduli nimetus: SÜNNITUS

Maht: 112 tundi

Eesmärk

Omandada valmisolek toetada perekonda või üksikisikut sünnituse ajal lähtudes holistlikust inimkäsitlusest.

Õpiväljundid

1. Õpilane lähtub doula teenuse osutamisel doula õppe alustest, – eetikast ja filosoofiast.
2. Osutab sünnitoetust lähtudes perekonna vajadustest ja soovidest 3. Õpilane rakendab teoreetilisi teadmisi täites rahvusvaheliselt tunnustatud nõudeid doula praktilisele tegevusele.

Mooduli hindamine : Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt

Õppeained

Õppeaine nimetus

Maht

Sünnituse füsioloogia

40

Eesmärk

Mõista sünnituse kulgemise loomulikke etappe, teada milliseid meetodeid kasutatakse sünnituse ajal sünnitaja, loote ja sünnitustegevuse jälgimiseks ja toetamiseks. Teada, millised on sekkumisvõimalused sünnituse erinevate kõrvalekallete korral ja kuidas sünnitajat nendes olukordades toetada.

Õpiväljundid

Õppija tunneb sünnituse alguse tunnuseid, sünnituse perioode ja faase ning teab milliseid jälgimis- ja sekkumistoiminguid rakendatakse sünnituse kulu jälgimiseks ja dokumenteerimiseks ning kõrvalekallete korral probleemide lahendamiseks.

 • –  Loote sünniküpsus ja sünnituse käivitumismehhanism;
 • –  Naise organismi valmistumine sünnituseks: hormonaalsed, neuraalsed ja füüsilised kohastumused;
 • –  Platsenta, lootevee ja lootevee roll sünnituse käivitumisel;
 • –  Tuhud ja sünnitusvalu;
 • –  Sünnitaja ja loote jälgimine ning sünnituse kulu hindamine: kodus ja haigla tingimustes;

– Avanemisperioodi faasid, füsioloogia, avanemisperioodi asendid ja tuhude leevendamine mittemedikamentoossete vahenditega;

 • –  Väljutusperioodi faasid.
 • –  Sünnituse biomehhanismid peaseisu ja vaagnaotsseisude korral;
 • –  Väljutusperioodi asendid;
 • –  Sünnituse perioodide ajalised kriteeriumid (Sünnituse juhendi põhjal).- Mis on sünnituse aktiivne juhtimine?
 • –  Sünnituse pikenemine, põhjused;
 • –  Loote sirutusseisud ja pea pöördumise anomaaliad. Muud sünnituse takistused ja häired;
 • –  Nabaväädi väljalangus;
 • –  VBAC – vaginaalne sünnitus pärast keisrilõiget;
 • –  Vee kasutamine sünnitusel ja vettesünnitus;
 • –  Sünnituse platsentaar- ehk päramiste periood: füsioloogia, sünnitaja toetamine päramiste perioodis.

– Sünnitus kodustes tingimustes. Planeeritud ja planeerimata kodusünnitus. Sünnitus teel haiglasse.

Õppeaine nimetus

Maht

Sünnitusega seotud farmakoloogia

16

Eesmärk

Omandada teadmised sünnituse ajal kasutatavatest ravimitest. Omandada oskus orienteeruda sünnitusega seotus farmakoloogia erinevates valdkondades (allopaatiline ja alternatiivne).

Õpiväljundid

Aine läbimise järel on õppijal:
1.Omandatud teoreetilised teadmised: sünnitusel kasutatavatest ravimitest ja nende alternatiivsetest võimalustest.
2. Arusaam erinevatest ravi vajavatest olukordadest sünnituse algamisel ja sünnituse ajal.

Õppeaine nimetus

Maht

Seadusandlus

4

Eesmärk

Anda ülevaade, millised seadused ja regulatsioonid on olemas naise ja tema pere kaitseks ja toetuseks lapseootuse ajal ja ema rollis ning millistest allikatest otsida teavet nende kohta.

Õpiväljundid

Aine läbimise järel teab õppija, millised seadused ja regulatsioonid on Eestis olemas naise ja tema pere kaitseks ja toetuseks lapseootuse ajal ja ema rollis ning millistest allikatest nende kohta teavet otsida.

 • –  Rasedusega seotud juhendid ja seadused;
 • –  Sünnitusega seotud juhendid, seadused ja inimõigused;
 • –  Emadusega seotud juhendid ja seadused;
 • –  Oma ettevõtte loomine (vajadusel).

Õppeaine nimetus

Maht

Sünnitusaegne peredünaamika

12

Eesmärk

Omandada teadmised pereelu arengufaasidest, mehe ja naise vahelise dünaamika muutustest ning oskused pere toetamisel sünnitamise protsessis.

Õpiväljundid

Aine läbides õppija mõistab pereelu arengufaase, ohte, kriise, naise ja mehe toetamist sünnituse protsessis.
Mõistab pereelu arengufaase ja kriise, oskab märgata ja normaliseerida kliendile muutuseid, aitab neid teadvustada. Mõistab perekonnas toimuvaid emotsionaalsed reaktsioone, osates perekonda toetada sünnituse protsessis. Oskab toime tulla ka naise ja mehe lähedastega ning laiendatud perekonnaga.

Õppeaine nimetus

Maht

Doula spetsiifilised oskused sünnitusel

30

Eesmärk

Omandada teadmised doula põhilistest toimingutest sünnitusel. Praktiseerida erinevaid sünnituse olukordi ning tutvuda mitmekülgsete sünnituse toetamise viisidega. Omandada meeskonnatöö oskused.

Õpiväljundid

Aine läbides õppija tunneb erinevaid võimalusi, kuidas doula saab sünnitust toetada. On tuttav hingamistehnikate, homöopaatia, refleksoloogia, akupressuuri ja aroomide kasutamisega sünnitusel. Oskab kasutada erinevaid lõdvestamise ning valutustamise meetodeid. Tunneb hüpnosünnituse põhitõdesid ning oskab toetada perekonda, kes on valmistunud hüpnosünnituseks. Tunneb meeskonnatöö põhitõdesid ning oskab neid ka rakendada.

Õppeaine nimetus

Maht

Imetamisnõustamine

10

Eesmärk

Omandada sissejuhatus imetamisnõustamise baaskoolituse ainesse.

Õpiväljundid

Aine läbimisel on õppijal teadmised rinna anatoomiast ning imetamise füsioloogiast ning ta on valmis alustama põhjalikku õpet imetamisnõustamise alal.

Mooduli nimetus: SÜNNITUSJÄRGNE AEG

Maht: 112 tundi

Eesmärk

Omandada teadmised, oskused ja hoiakud doula teenuse osutamiseks sünnitusjärgsel ajal.

Õpiväljundid

1. Määratleb vajaduse(d) ja pakub toetust lähtudes kliendi vajadustest ning enda pädevusest.
2. Planeerib ja osutab teenust naisele sünnitusjärgses perioodis, oskab kaasata perekonda ning mõista erinevaid kohanemise protsesse.

3. Oskab jälgida algtasemel lapse arengut lapse esimestel elukuudel ja viib läbi tervise- edendust erinevates vormides.
4. Viib läbi terviseõpetust nii patsiendile kui ka tema lähedastele.

Mooduli hindamine : Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt

Õppeained

Õppeaine nimetus

Maht

Sünnitusjärgne jälgimine

12

Eesmärk

Omandada teadmised sünnitusjärgsest seisundist füsioloogiast ja terviseseisundi võimalikest muutustest

Õpiväljundid

Aine läbimisel on õppija omandanud teoreetilised teadmised:
1. platsentaarperioodist- vahetu sünnitusjärgne periood (2-4 tundi peale sünnitust)
2. suguelundite füsioloogiast sünnituse järgselt- (emakas, tupp, lahkliha, munasarjad), võimalikud kõrvalekalded (verejooks, rebendid ja nende õmblemine)
3. Erituselundite tööst ja võimalikest kõrvalekalletest
4. Sünnitusjärgsest kohanemisest (psüühilised muutused, päevarežiimi muutus, unevajadus)
5. Sünnitusjärgsest kontratseptsioonist

Õppeaine nimetus

Maht

Sünnitusjärgse aja farmakoloogia

12

Eesmärk

Omandada teadmised sünnitusjärgsest ravimitest ja raviviisidest.

Õpiväljundid

Aine läbimise järel on õppijal:
1. Omandatud teoreetilised teadmised sünnitusjärgselt kasutatavatest ravimitest ja alternatiivravi viisidest.
2.Arusaam erinevatest sünnitusjärgsetest ravi vajavatest olukordadest.

Õppeaine nimetus

Maht

Vastsündinu iga ja kohanemine

12

Eesmärk

Omandada teadmised vastsündinu vajaduste, ealiste iseärasuste ja kohanemisprotsessidest. Omandada oskus toetada emasid ja aidata vastsündinuga hakkamasaamisel.

Õpiväljundid

Aine läbimise järel õppija:
1. Teab vastsündinuea iseärasusi;
2. Orienteerub vastsündinu kohanemisprotsessides ning oskab neid emale selgitada;
3. Mõistab vastsündinu vajadusi ja oskab ema aidata ja toetada nendele vastamisel.

Õppeaine nimetus

Maht

Platsenta töötuba

4

Eesmärk

Omandada baasteadmised platsentaravist, platsenta funktsioonist ja erinevatest kultuurilistest traditsioonidest.

Õpiväljundid

Aine läbiise järel on õppijal:
1. Omandatud teoreetilised teadmised: platsenta funktsioonist raseduse ajal.

2. Omandatud teadmised kultuuriliste iseärasuste ja traditsioonide kohta
3. Omandatud praktiline teadmine ja õpe homöopaatilise emalahuse valmistamisel

4. Omandatud teadmised platsenta ravi teooriast

5. Omandatud teadmised platsentast kui loomingulisest kaunistuselemendist

Õppeaine nimetus

Maht

Imetamisnõustamine

40

Eesmärk

Omandada teadmised ja oskused rinnaga toitmise toetamisel ning emade ja laste tervise edendamisel imetamise nõustamise kaudu.

Õpiväljundid

Aine läbimisel on õppijal :
1. Teadmised efektiivse imemistehnika toimimisest;
2. Imetamise kvaliteedi hindamise oskused;
3. Teadmised rinnapiima kasulikkusest, koostisest jt omadustest;
4. Nõustamisoskuste põhialused ja oskused neid praktikas kasutada; 5.Teadmised imiku rinnale panemisest, imetusasenditest ning oskused erinevate vajadustega emasid abistada ;
6. Teadmised erinevatest rinna seisunditest imetamisel, abistamise viisidest ning oskused neis olukordades emasid nõustada;
7. Teadmised haigete, enneaegsete ja erivajadustega laste toitmise iseärasustest ning oskused nende emasid toetada ja nõustada;
8. Teadmised rinnaga toitmisel esinevatest probleemidest – rinnast keeldumine, nuttev laps, emad, kellel ei jätku piima – ja oskused emade toetamiseks ja nõustamiseks nendes olukordades;
9. Teadmised rinnaga toitmise õnnestumist mõjutavatest teguritest, sh tervishoiukorraldusest, sh olukorrast Eestis ja Beebisõbralikust Haiglatavast;
10. Teadmised rinnaga toitmise kasulikkusest emade tervisele ning oskused toetada imetamise jätkumist ja nõustada tööl käivaid või mitmike emasid;
11. Teadmised imikute ja väikelaste toitumissoovitustest ning rahvusvahelistest alusdokumentidest, sh Rahvusvahelisest rinnapiimaasendajate koodeksi nõuetest.

Õppeaine nimetus

Maht

Doula eneseareng

18

Eesmärk

Omandada teadmised erinevatest doulale sobivatest enesearengut toetavatest meetoditest, oskus leida endale sobiv meetod ning luua tunnetus enda keskme ja rahulolu leidmisest.

Õpiväljundid

Aine läbides õpilane tunneb erinevaid enesearengu võimalusi töötades doulana. Oskab hinnata enda arengut ning ennast analüüsida, leida võimalusi jääda rahulikuks ning tasakaalukaks kriitilistes olukordades. Mõistab enesearengu platood ning oskab ennast sealt läbi juhtida. Rakendab sisemise tasakaalu hoidmist igapäevases elus.

Õppeaine nimetus

Maht

Doula spetsiifilised oskused sünnitusjärgsel ajal

12

Eesmärk

Omandada teadmised doula rollist sünnitusjärgsel ajal. Omandada olulised oskused toetamaks perekonda või üksikisikut peale sünnitust.

Õpiväljundid

Aine läbimisel tunneb õppija erinevate sünnitusviiside mõju, oskab luua seoseid füüsiliste ja emotsionaalsete protsesside vahel ning

tunneb ära vajaliku toetuse olemuse vastavalt olukorrale. Oskab hinnata pere rahulolu ning luua jätkuv turvaline ning toetatud õhkkond kliendisuhtes.

Õppeaine nimetus

Maht

Sünnitusjärgne peredünaamika

10

Eesmärk

Omandada teadmised pereelu arengufaasidest, mehe ja naise vahelise dünaamika muutustest peale lapse sündi, oskus toetada suhteid laiendatud perekonnaga

Õpiväljundid

Aine läbimise mõistab õppija pereelu arengufaase ja kriise, oskab märgata ja normaliseerida kliendile muutuseid, aitab neid teadvustada peale sünnitust. Mõistab perekonnas toimuvaid emotsionaalsed reaktsioone, osates perekonda toetada sünnituse järgsel ajal. Oskab toime tulla ka naise ja mehe lähedastega ning laiendatud perekonnaga.

Õppeaine nimetus

Maht

Ema-beebi jooga/võimlemine

12

Eesmärk

Omandada teadmised ema-beebi jooga ja võimlemise võimalustest ning omandada põhilised harjutused ema vormi taastamiseks ning beebi arengu toetamiseks. Baasteadmised beebiujutamisest.

Õpiväljundid

Aine läbimisel tunneb õppija ema-beebi jooga sügavamat tähendust, oskab juhendada ema/isa koos oma lapsega võimlema, tunneb erinevaid harjutusi ema füüsilise vormi taastamiseks ning lapse füüsilise arengu toetamiseks. Oskab juhendada vanemat lapse ujutamisel.

LÕPUTÖÖ

Lõpetamise nädalavahetuseks valmistavad õpilased ette „perekooli loengu“. Loengu teemad antakse piisava ettevalmistusajaga õppe käigus. Töö toimub gruppides. Esitatakse ettekanne nii ettevalmistusprotsessist kui ka reaalselt perekoolis esitatav tund. Lõputöö ei ole hindeline, vaid on kogemuse kinnitamiseks ning teiste õpilaste ning õpetajate isikliku kogemuse tagasiside saamiseks, sellest lähtuvalt isiklike eesmärkide seadmiseks ning enesearengu toetamiseks.