Doula – pere- ja sünnitoetaja õppeprogramm

Doula õpe toimub üle aasta. Järgmine lend alustab 2023. sügisel. Eelregistreerimiseks ja sooviks saada esimesena sellekohane info, palun saada oma soov: tarkustekool@gmail.com.

*****

Uus doulade - pere- ja sünnitoetajate õppeprogramm alustab juba sügisel 2021.
NB! Grupp on täitunud. Registreerimine vaid ootenimekirja!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koolistusel osalemiseks on vaja saata motivatsioonikiri (üks lehekülg) kooli e-mailile tarkustekool@gmail.com. Toimub ka vestlus.

LÕPETAJATE OODATAV TEGEVUSVALDKOND

Sõna "doula" tuleb iidsest Kreekast, viitab naisele, kes on teenimises; on koolitatud ja kogemustega professionaal, kes pakub füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge naisele raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.

Doula- pere- ja sünnitoetaja diplom tagab vajaliku tunnustuse Eesti sünnitusmajade ja kodusünnituse ämmaemandate poolt, mille tulemusena on lõpetaja oodatud tegema kõrgetasemelist koostööd toetamaks perede emotsionaalset ja füüsilist heaolu.

Soovi korral võib lõpetaja spetsialiseeruda ka ainult rasedusaegse, sünnituse või sünnitusjärgse doula või ainult imetamisnõustaja teenuse pakkumisele.

Õppekava läbinutele kindlustatakse vajalik järjepidev toetus ning enesetäiendamisega seotud oluline informatsioon.

ÕPPEVORM: tsükliõpe, keskmiselt 2 nädalavahetust kuus

ÕPPEKEEL: eesti keel

ÕPPE KESTVUS: 1 aasta

ÕPPE MAHT: 500 tundi, sh 212 tundi iseseisvat tööd ja praktikat.

Auditoorne töö moodustab 58% õppe kogumahust.

ÕPPEKAVARÜHM: Täiskasvanute koolitus. Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm. Heaolu õppesuund

ÕPPE SISU:
I osa: Sissejuhatus (perinataaltervis, viljatus, doulad maailmas).
II osa: Sünnitus (sünnituse füsioloogia, seadusandlus, peredünaamika).
III osa: Rasedus (raseduse füsioloogia, loote areng, rasedusaegne toitumine ja liikumine, farmakoloogia, suhtlemispsühholoogia, nõustamispsühholoogia, rasedusaegna peredünaamika, raseduskriis, seansi läbiviimine, doula toetuse raseduse ajal, rasedate jooga/võimlemine).
IV osa: Sünnitusjärgne aeg (sünnitusjärgne jälgimine, vastsündinu iga ja kohanemine, platsenta, imetamisnõustamine, doula eneseareng ja oskused sünnitusjärgsel ajal, peredünaamika, ema-beebi jooga/võimlemine).

KOOLITAJAD: Ingrid Kaoküla, Karita Mikko, Elina Piirimäe, Ülle Lember, Küllike Lillestik, Riinu Verlin

ÕPPEKAVA ALUSED JA PRAKTIKA KORRALDUS

Õppekava on loodud kooskõlas Dona International õppekava korraldusega, võttes arvesse Eesti praktikat ämmaemanduses ja vähemalt 10-aastase praktiseerimisajaga doulade kogemusi.

Praktika moodustab õppekavast olulise osa. Kogu õppekava toetub aktiivõppe meetodile, tuues sisse võimalikult palju elulisi läbielamisi ning praktilisi ülesandeid. Õppeaasta alguses antakse juhised aastase praktika ülesehitamiseks, mille käigus toimub õppejõudude järjepidev toetus ning õppija isiklik areng. Koolipoolsed juhendajad analüüsivad õpilase praktika eesmärkide täitmist ja töökeskkonda õpilaskeskkonna osana koostöös üliõpilasega praktika lõpuseminaril, mis toimub lõpetamise nädalalõpul.

ÕPPEKAVALE JA ÕPPETÖÖ KVALITEEDILE ESITATAVAD NÕUDED

1. Doula - pere-ja sünnitoetaja õppekaval õpetavad kogenud, vähemalt 5-aastase kutsealase töökogemusega ning arendustööl aktiivsed õppejõud.

2. Õppekava on kooskõlas kooli tegevussuundadega, mis tulevad kooli põhikirjast. Õppekava aitab kaasa erialasele tegevusele, vastavate organisatsioonide eesmärkide saavutamisele ning arvestab tööturu ja sihtgrupi vajadusi.

3. Õppeainete eesmärkide ja õpiväljundite alusel on võimalik hinnata õppekava lõpetaja teadmisi ja oskusi.

4. Õppekava nimetus ja sisu on omavahel kooskõlas. Kasutatavad õppemeetodid ja õppetöö läbiviimine, iseseisva töö ja praktika maht, toetavad õppekava eesmärkide saavutamist.

5. Õpiväljundid suunavad õpilasi omandama ja rakendama kaasaegseid tõenduspõhiseid töömeetodeid.

6. Hindamine toimub õpiväljundite saavutamise hindamise põhjal. Igal õppejõul on õigus hinnata oma ainet vastavalt õppeaine iseärasusele.

TOIMUMISE KOHT: Weizenbergi 20/1, Tallinn, viimane moodul väljasõiduga.

MAKSUMUS alates 2800€ +km, täpsemalt maksetingimuste ja -võimaluste kohta uuri siit.

ÕPPEKAVA EESMÄRK: Tagada rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetne haridus töötamiseks noorte perekondadega, toetades neid raseduse, sünnituse ja sünnijärgsel perioodil ning võimaldada õpilasel omandada vajalikud kompetentsid.

LÕPETAMISE TINGIMUSED:  Tunnistuse saamise eeldus on :
* Õppekava täielik läbimine, sh 80% koolitustel osalemine. Kohalkäimist arvestatakse ainepõhiselt. Kohustuslik on osaleda aktiivõppe ainetes, kus õppimine käib läbi kogemuse.
* Praktika täielik läbimine.
* Arvestuste, testide ja eksamite sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 51% õigeid vastuseid).
* Lõpetamise nädalavahetusel osalemine, kus toimub lõputöö  ning lõputöö läbimine (mitteeristav hindamine, nõutav positiivne tulemus).
Tõend väljastatakse kõigile õpilastele, kes osalevad koolitusel, aga ei ole sooritanud eksamit positiivsele hindele või pole sooritanud lõputööd osaletud tundide mahu kohta.

LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT: Kooli lõputunnistus, SIETi (Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing) laktatsioonikonsultantide tunnistus

PÄÄS TÖÖTURULE: Programmi lõpetanu saab liituda MTÜ Eesti Sünnitoetajate Ühendusega, saades nii kasu eelnevalt tehtud juurutustööga Eestis. Imetamisnõustamise diplomi omanik saab liituda Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühinguga (SIET) ning võimalusel asuda tööle projektipõhiselt SIETi imetamisnõustajana.

ÕPIVÄLJUNDID: 

Õppekava õpiväljundid

1. Omab süsteemset ülevaadet sünnitoetamise põhimõistetest, teoreetilistest teadmistest, praktilistest oskustest ja eetilistest hoiakutest, suhtumaks sallivalt kliendi ja kolleegide väärtushinnangutesse.

2. Rakendab protsessip hist abi lapseootel perele, sidudes kutseala teooria, praktika ja holistliku inimk sitluse, ning omab valmisolekut iseseisvalt toetuse osutamiseks, kandmaks vastutust tööandjana või t v tjana.

3. Oskab selgitada ning arutleda eesti keeles kutsealaga seonduvatest probleemidest ning lähtuvalt probleemist osutada turvalist peretoetuse teenust.

4. Tunneb ja arvestab oma töös erinevatest kultuuridest ja subkultuuridest pärinevate inimeste tavade, tõekspidamiste ja hoiakutega, osaledes aktiivselt kodanikuühiskonnas.

5. Oskab oma kutsealases tegevuses rakendada õpetamis-, juhtimis- ja ettev tlusalaseid teadmisi ning omab valmidust elukestvaks ennastjuhtivaks õppimiseks ning kutsealaseks täiendamiseks.

6. Oskab kliendi ja ühiskonna huve kahjustamata koguda vajaminevat informatsiooni, seda kriitiliselt ja loovalt analüüsida ning saadud tulemusi oma kutsealases tegevuses rakendada.

Vaata detailseid mooduleid ja õppekava SIIT 

DOULA ÕPPEPROGRAMM õ/a 2021-2022

TUNNIPLAAN 2021/2022 

Koolitusele registreerimise link asub SIIN
NB! Grupp on täitunud. Registreerimine vaid ootenimekirja!

MUU INFO:

ÕPPEKESKKOND: Õppeklass on toolide ja pabertahvli ning dataprojektoriga
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: A4 formaadis konspekt
ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Registreerimisvormi täitmine, keskhariduse omamine, motivatsioonikiri. Kool viib läbi vestluse, selgitamaks välja huvilise sobivust soovitud erialal õppima asumiseks.
KONTAKT JA ÜLDINFO:
Üldised küsimused: Kaia-Kaire Hunt, tel: 56 600 295, tarkustekool@gmail.com

Õppekava sisulised küsimused: Karita Mikko, tel: 53434989,  mikkokarita@gmail.com